Regulamin i Polityka prywatności aplikacji mobilnej Appartme 

Rozdział I – Postanowienia wstępne 

§ 1. INFORMACJE WSTĘPNE 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia i korzystania z Usług za pomocą Aplikacji mobilnej Appartme dystrybuowanej za pośrednictwem internetowych sklepów: Google Play, App Store oraz Huawei App Gallery

 2. Usługi świadczone są przez S-LABS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Dworska 1A/1U, 30-314 Kraków, KRS: 0000568209, NIP: 9452185706, REGON: 362085817. 

 3. Umożliwianie korzystania z Aplikacji mobilnej jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu. 

 4. Wszelkie prawa do Aplikacji mobilnej i zawartych w niej oraz udostępnianych za jej pośrednictwem treści, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy, domeny internetowej, oprogramowania, baz danych – podlegają ochronie prawnej. Korzystając z Aplikacji mobilnej Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać w nich jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać z niej w inny sposób, niż określony w Regulaminie. 

 5. Postanowienia Regulaminu nie obowiązują Użytkownika, z którym Usługodawca zawarł umowę na innych warunkach, w zakresie w jakim postanowienia tamtej umowy odbiegają od postanowień Regulaminu. 

§ 2. DEFINICJE 

Użyte w Regulaminie określenie i zwroty mają następujące znaczenie: 

 1. Usługodawca - S-LABS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Dworska 1A/1U, 30-314 Kraków, KRS: 0000568209; 

 2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, zawierający Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; 

 3. Konto - uruchomiony przez Usługodawcę indywidualny zestaw parametrów i ustawień Użytkownika, na którym są gromadzone dane podane przez Użytkownika w wyniku Rejestracji i korzystania z Aplikacji mobilnej; 

 4. Konto Powiązane - funkcjonalność Aplikacji mobilnej, umożliwiająca Użytkownikowi założenie w ramach Aplikacji mobilnej dodatkowego konta, powiązanego z Kontem lub zalogowanie się na takie dodatkowe konto, utworzone wcześniej przez Użytkownika u określonego partnera Usługodawcy; w szczególności Kontem Powiązanym może być konto Tuya; 

 5. System Appartme lub System – system z segmentu Smart Energy, umożliwiający i wspierający możliwość zarządzania automatyką mieszkaniową, dostępny w dwóch wersjach: Basic lub Premium; 

 6. Umowa - umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w zakresie i na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem;

 7. Aplikacja mobilna – oprogramowanie na urządzenia mobilne działające pod systemem Android lub iOS, udostępnianie przez Usługodawcę Użytkownikom Systemu Appartme, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, ułatwiające korzystanie z Systemu; 

 8. Urządzenie mobilne - przenośne, multimedialne urządzenie umożliwiające podłączenie do sieci Internet oraz korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS 

 9. Usługi - świadczenia i narzędzia udostępniane Użytkownikom przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, w tym umożliwienie założenie Konta lub umożliwienie założenia Konta Powiązanego (lub umożliwienie zalogowania się na takie konto) i korzystania z nich w celu m.in. sterowania Systemem Appartme; 

 10. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z Usług; 

 11. Rejestracja - jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem, w celu utworzenia Konta, umożliwiająca korzystanie z Usług; 

 12. Regulamin – niniejszy Regulamin; 

 13. Urządzenia kompatybilne – elementy Systemu instalowane w lokalu Użytkownika, których funkcje mogą być sterowane za pośrednictwem Aplikacji mobilnej. 

Rozdział II – Świadczenie usług 

§ 3. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG 

 1. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony w momencie utworzenia Konta.

 2. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może korzystać z Aplikacji przed utworzeniem Konta. Wówczas umowa o świadczenie usług jest zawierana w momencie zainstalowania aplikacji na Urządzeniu mobilnym Użytkownika i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Aplikacji z Urządzenia mobilnego Użytkownika. 

 3. W ramach Aplikacji mobilnej Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną: 

 1. założyć Konto i korzystać z jego funkcjonalności, 

 2. przechowywać na infrastrukturze Usługodawcy parametry konfiguracyjne usługi,

 3. zarządzać uprawnieniami poszczególnych Użytkowników dostępu do funkcji Systemu,

 4. sterować funkcjami Systemu lokalnie – wersja Basic, 

 5. sterować funkcjami Systemu lokalnie lub pośrednictwem sieci Internet – wersja Premium. 

 6. założyć Konto Powiązane i korzystać z jego funkcjonalności lub zalogować się na Konto Powiązane i korzystać z jego funkcjonalności; 

 1. W celu korzystania z usług, o których mowa w ust. 3 lit. b-d powyżej, konieczne jest utworzenie Konta. Utworzenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne. 

 2. W celu utworzenia Konta, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail. Adres nie jest udostępniany publicznie. 

 3. Użytkownik powinien pobrać Aplikację mobilną na swoje Urządzenie mobilne oraz dokonać instalacji, nadając jej niezbędne uprawnienia zgodnie z podpowiedziami systemu. Następnie uruchomić Aplikację mobilną i prawidłowo wypełnić formularz rejestracji dostępny w Aplikacji mobilnej, podając w nim swoje prawdziwe dane. 

 4. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu zakładania Konta obowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem,Polityką prywatności, a także zaakceptować ich postanowienia oraz podać następujące dane:

 1. adres e-mail

 2. hasło

 1. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia. 

 2. Na podany przez Użytkownika adres e–mail, zostanie automatycznie wygenerowana wiadomość wraz z Linkiem aktywacyjnym. Utworzenie Konta nastąpi po potwierdzeniu jego założenia w następstwie kliknięcia w Link aktywacyjny. 

 3. Hasło do konta to informacja poufna, której udostępnianie komukolwiek przez Użytkownika jest zakazane. Użytkownik powinien dołożyć wszelkiej staranności by odpowiednio zabezpieczyć hasło przed dostępem osób niepowołanych, w tym by ustalić siłę hasła wystarczającą dla uniemożliwienia jego łatwego odgadnięcia. Niedozwolone jest udostępnianie posiadanego Konta innym osobom. 

 4. Użytkownik może utworzyć Konto Powiązane lub zalogować się na Konto Powiązane przez skorzystanie z funkcjonalności dostępnych w Aplikacji mobilnej i wykonanie określonych czynności, w tym skorzystanie z opcji „Załóż konto” lub „Zaloguj”. 

 5. Założenie Konta Powiązanego może wymagać ponownego zaakceptowania Regulaminu. Ustęp 8 stosuje się. 

 6. Lista Kont Powiązanych, które mogą być utworzone lub na które Użytkownik może się zalogować jest dostępna w Aplikacji mobilnej. Lista wskazuje partnerów Usługodawcy, z którymi współpracuje on w celu umożliwienia założenia Kont Powiązanych lub umożliwienia zalogowania się na Konta Powiązane.

 7. W wyniku założenia Konta Powiązanego lub zalogowania się na Konto Powiązane Użytkownik uzyskuje dostęp do dodatkowych funkcjonalności Aplikacji mobilnej. Przykładowo, w przypadku założenia Konta Powiązanego Tuya Użytkownik uzyska możliwość obsługi urządzeń Tuya przez Aplikację mobilną oraz dodania kolejnych urządzeń, które będą mogły być obsługiwanie w ramach Aplikacji mobilnej. 

 8. Pewne aspekty  funkcji automatyzacji do działania mogą wymagać stałego dostępu do informacji o lokalizacji telefonu użytkownika. Pełne działanie tych funkcji będzie możliwe jedynie po udzieleniu przez użytkownika aplikacji Appartme uprawnień do lokalizacji gdy aplikacja jest aktywnie używana, gdy działa w tle oraz kiedy nie jest włączona. Użytkownik zostanie poinformowany o prośbie o dostęp do uprawnień o lokalizacji przez aplikację Appartme.

§ 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 

 1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Usług, zapewniającym poprawność działania Aplikacji mobilnej i w zakresie świadczonych usług ponosi odpowiedzialność za jego poprawne działanie. 

 2. Usługodawca ma obowiązek spełnienia świadczenia bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli świadczenie jest wadliwe, w szczególności ze względu na wady fizyczne lub prawne. 

 3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także do korzystania z Aplikacji mobilnej zgodnie z jej przeznaczeniem i powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić jej prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń. 

 4. Użytkownik zobowiązany jest także do korzystania z Aplikacji mobilnej w sposób zgodny z normami społecznymi i obyczajowymi oraz przepisami prawa, w szczególności do niedostarczania treści naruszających prawa Usługodawcy, innych Użytkowników lub osób trzecich, naruszających ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie oraz wszelkich innych treści nawołujących do przemocy, nienawiści, zawierających treści pornograficzne, wulgarnych, obscenicznych, nienawistnych, agresywnych, dyskryminujących i innych tego rodzaju. 

 5. Użytkownik jest także zobowiązany do niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie danych umożliwiających zalogowanie się do Konta innym Użytkownikom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie danych w tym haseł innych Użytkowników. 

 6. W przypadku stwierdzenia, iż Użytkownik narusza postanowienia określone w punktach powyższych, Usługodawca jest upoważniony, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, do podjęcia wszelkich działań mających na celu naprawienie poniesionej w związku z tym szkody. 

 7. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania Usług, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Usług oferowanych w ramach Aplikacji mobilnej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. 

 8. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z konta Użytkownika, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

§ 5. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ 

 1. Do korzystania z Aplikacji mobilnej przez Użytkownika niezbędne jest spełnienie przez niego minimalnych wymagań technicznych, w szczególności posiadanie Urządzenia mobilnego wraz z oprogramowaniem umożliwiającym uruchamianie Aplikacji mobilnej, oraz zainstalowanych Urządzeń kompatybilnych. 

 2. Korzystanie z Aplikacji mobilnej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez urządzenie mobilne Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych: 

 1. system operacyjny Android w wersji minimum 6.0 lub iOS w wersji minimum 13.0,

 2. dostęp do Internetu, 

 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 

 4. obsługa protokołu Bluetooth LE, 

 5. inne wymagania opisane w instrukcjach użytkowania Urządzeń kompatybilnych.

 1. Koszty korzystania z transmisji danych w sieci Internet ponosi Użytkownik. 

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie Aplikacji mobilnej, jeżeli urządzenia Użytkownika nie spełniają powyższych wymagań technicznych 

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika i inne łącza międzyoperatorskie, a także zakłócenia w funkcjonowaniu Usług wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników, niezależną od Usługodawcy. 

 4. W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w systemie czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Usług. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wyżej wymienionych przerwach technicznych i czasie ich trwania za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail podany podczas tworzenia Konta lub informacji opublikowanej w Aplikacji mobilnej. 

 5. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Usług oraz oświadczenia składane Usługodawcy w postaci elektronicznej, Użytkownik powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: support@appartme.pl

§ 6. ROZWIĄZANIE UMOWY 

 1. Użytkownik, który nie korzysta z Usługi Premium, może w każdym czasie, bez podawania przyczyn, zrezygnować z Konta, składając Usługodawcy oświadczenie w tym przedmiocie, z wskazaniem, jakiego Konta ono dotyczy - na następujący adres poczty elektronicznej: support@appartme.pl. Będzie to wówczas równoznaczne z rozwiązaniem Umowy usunięciem Konta. 

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Konta, z ważnych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, tj. mających istotne znaczenie dla świadczenia Usług, jak np. zmiana obowiązujących przepisów – z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. 

 3. Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia Usług, zablokowania dostępu do Konta, a także rozwiązania Umowy o korzystanie z Konta bez zachowania okresu wypowiedzenia i usunięcia Konta Użytkownika korzystającego z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. 

 4. Usługodawca przesyła oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia na adres e-mail podany przez Użytkownika w ramach Rejestracji, wskazując, jakiego Konta ono dotyczy. 

 5. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po rozwiązaniu Umowy przez Usługodawcę i usunięciu Konta wskutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. 

 6. Użytkownik, który korzysta z wersji BASIC aplikacji lub zainstalował aplikację omyłkowo i nie zamierza z niej korzystać,  może w każdym czasie, bez podawania przyczyn, zrezygnować z Konta, składając Usługodawcy oświadczenie w tym przedmiocie, ze wskazaniem jakiego Konta ono dotyczy - na następujący adres poczty elektronicznej: support@appartme.pl. Będzie to wówczas, przy jednoczesnym odinstalowaniu aplikacji równoznaczne z rozwiązaniem Umowy i usunięciem Konta. 

 7. Usunięcie Konta nie oznacza usunięcia Konta Powiązanego.  Usunięcie Konta Powiązanego wymaga skontaktowania się z partnerem z którym Usługodawca współpracuje w celu umożliwienia założenia Kont Powiązanych lub umożliwienia zalogowania się na Konta Powiązane.

§ 7. WERSJA PREMIUM 

 1. Możliwość korzystania przez Użytkownika z Systemu Appartme w wersji Premium uzależniona jest od: 

 1. posiadania przez Użytkownika odpowiednich urządzeń, umożliwiających zdalne sterowanie Systemem, 

 2. uiszczenia przez Użytkownika opłat w wysokości i w sposób określony w cenniku, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 1. Usługa Premium rozpoczyna się po dokonaniu płatności, w momencie wysłania do Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającego uruchomienie wersji Premium. 

 2. Użytkownik ma dostęp do Usługi Premium przez czas oznaczony, określony w cenniku. 

 3. Po upływie opłaconego okresu korzystania z Usługi Premium, zostaje ona automatycznie przedłużone na kolejny, taki sam okres. 

 4. Najpóźniej na jeden (1) miesiąc przed zakończeniem opłaconego wcześniej okresu świadczenia Usługi Premium, Użytkownik będzie mógł odstąpić od niej poprzez dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną, co wiąże się z zaprzestaniem ich świadczenia z końcem tego okresu. 

 5. W przypadku przedłużenia Usługi Premium na podstawie ust. 4 powyżej, Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia Usługi Premium, z zachowaniem jednomiesięcznego (1) okresu wypowiedzenia. Uiszczona opłata serwisowa zostanie zwrócona na rzecz Użytkownikowi w wysokości proporcjonalnej do okresu przez jaki usługa nie będzie świadczona. 

 6. Po przedłużeniu Usługi Premium wystawiona zostanie przez Usługodawcę faktura pro forma obejmująca opłatę płatną z góry na kolejny okres świadczenia Usługi Premium, zgodnie z ceną określoną cenniku i przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika. Termin zapłaty wynosi 14 dni od dnia otrzymania faktury. 

 7. Płatności za przedłużoną Usługę Premium Użytkownik powinien dokonać zgodnie z informacją zawartą w wiadomości e-mail zgodnie z ust. 7 lub przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy. 

 8. W przypadku braku dokonania wpłaty w terminie zgodnym z ust. 7 powyżej: 

 1. Usługodawca wyznaczy Użytkownikowi dodatkowy 7-dniowy (7 dni roboczych) termin zapłaty liczony od dnia doręczenia wezwania, 

 2. Usługodawca będzie uprawiony do natychmiastowego zawieszenia lub ograniczenia dostępu Użytkownika do Usługi Premium, 

 3. Usługodawca będzie uprawniony do wypowiedzenia Usługi Premium, jeżeli opóźnienie w płatności przekroczy 1 miesiąc kalendarzowy. 

 1. Usługodawca jest uprawiony do zmiany wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 lit. b powyżej, przesyłając na adres e-mailowy Użytkownika stosowne zawiadomienie, zawierające informacje o nowej wysokości opłat. Zmiana ma zastosowanie do kolejnego okresu rozliczeniowego Użytkownika, chyba że wypowie on umowę świadczenia Usługi Premium najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wypowiedzenie ma skutek na koniec okresu rozliczeniowego.

 2. Usługodawca wystawi Użytkownikowi fakturę na podane dane, po otrzymaniu płatności. Faktura zostanie przekazana Użytkownikowi w formie elektronicznej na jego aktualny adres e-mail powiązany z Kontem. 

 3. W przypadku rozwiązania umowy świadczenia Usługi Premium przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, Usługodawca dokona zwrotu niewykorzystanej części opłat przelewem na rachunek bankowy Użytkownika, w terminie 14 dni od dnia jej rozwiązania. 

Rozdział III – Udzielenie licencji 

§ 8. WARUNKI LICENCJI 

 1. Na mocy niniejszej Umowy Użytkownik uzyskuje niewyłączną, nieprzenoszalną, niepodlegającą sublicencjonowaniu licencję na instalację i korzystanie na urządzeniu mobilnym z jednej (1) kopii określonej wersji Aplikacji Mobilnej w formie kodu obiektowego, zgodnie z Regulaminem. Użytkownik "korzysta" z Aplikacji Mobilnej, kiedy jest ona wczytana do pamięci tymczasowej lub trwałej (np. RAM, dysku twardego itd.) komputera PC lub urządzenia mobilnego. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Aplikacji Mobilnej wyłącznie w sposób określony przez Usługodawcę. W przypadku poczucia dyskomfortu podczas korzystania z Aplikacji Mobilnej, wywołanego przez synchronizacje lub połączenie świateł należy zaprzestać korzystania z Aplikacji Mobilnej. 

 2. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane Użytkownikowi. Na podstawie niniejszej Umowy Użytkownikowi zostaje udzielone jedynie prawo do korzystania z Aplikacji Mobilnej, ale nie uzyskuje on żadnych praw, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących Aplikacji Mobilnej, innych niż określone w niniejszym Regulaminie. W związku z powyższym użytkownik nie może kopiować Aplikacji Mobilnej w sposób inny niż wyraźnie określony w niniejszym Regulaminie bez uprzedniego pisemnego upoważnienia od Usługodawcy, za wyjątkiem możliwości wykonania jednej (1) kopii Aplikacji Mobilnej na potrzeby sporządzenia kopii zapasowej. Użytkownik nie może drukować więcej niż jednego (1) egzemplarza jakiejkolwiek dokumentacji użytkownika dostarczonej w formie elektronicznej; może jedynie sporządzić jedną (1) kopię zapasową takich materiałów drukowanych. 

 3. Jeżeli postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, Użytkownik nie może, ani też nie pozwoli osobom trzecim: 

 1. wynajmować, wydzierżawiać, sublicencjonować, sprzedawać, przydzielać, wypożyczać ani w inny sposób przekazywać Aplikacji Mobilnej ani żadnej jego części 

 2. dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować lub dezasemblować Aplikacji Mobilnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązujące prawo wyraźnie zabrania ograniczania takich działań, 

 3. usuwać z Aplikacji Mobilnej lub niszczyć jakichkolwiek oznaczeń identyfikujących produkt, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń własności bądź ograniczeń, 

 4. modyfikować lub adaptować Aplikację Mobilną, włączać Aplikację Mobilną do innych programów lub tworzyć dzieł pochodnych opartych na niej, 

 5. używać Aplikacji Mobilnej z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, rozporządzeń lub nakazów sądowych ani do jakiegokolwiek niezgodnego z prawem lub niewłaściwego celu, 

 6. używać Aplikacji Mobilnej w sposób, który mógłby przynieść szkodę Usługodawcy, jego usługodawcom bądź jakiejkolwiek innej osobie, 

 7. ponownie publikować, kopiować, rozpowszechniać, wyświetlać, zamieszczać ani przesyłać jakiejkolwiek części Aplikacji Mobilnej,

 8. podejmować jakichkolwiek działań z zamiarem wprowadzenia do Usług lub Aplikacji Mobilnej wirusów, robaków, uszkodzeń, koni trojańskich, złośliwych programów ani czegokolwiek innego o destrukcyjnym charakterze lub uniemożliwiającego działanie Usług, Aplikacji Mobilnej lub urządzeń innych użytkowników końcowych 

 9. ani obchodzić lub próbować złamać zabezpieczeń Usług lub Aplikacji Mobilnej, lub urządzeń innych użytkowników końcowych.

 10. Wszelkie tytuły, znaki towarowe oraz prawa autorskie i zastrzeżone należy zabezpieczyć także na kopii zapasowej oprogramowania. 

 1. Niniejsze oprogramowanie może zawierać komponenty, które podlegają Warunkom korzystania Open Source, zgodnie z dokumentacją dołączoną do Aplikacji Mobilnej; takie komponenty podlegają jedynie warunkom własnej licencji, a niniejsza Umowa nie ma zastosowania do takich komponentów. Prawa licencyjne Użytkownika wynikające z niniejszej Umowy nie obejmują jakichkolwiek praw ani licencji na używanie, rozpowszechnianie lub tworzenie dzieł pochodnych Aplikacji Mobilnej w jakikolwiek sposób, który spowodowałby, że podlegałyby Warunkom korzystania Open Source. Termin „Warunki korzystania Open Source” oznacza warunki jakiejkolwiek licencji, która jako warunku korzystania, modyfikowania lub dystrybuowania dzieła wymaga udostępnienia kodu źródłowego lub innych preferowanych materiałów do modyfikowania, lub udzielenia zezwolenia na tworzenie dzieł pochodnych, lub zamieszczenia pewnych informacji o warunkach licencyjnych w dziełach pochodnych lub w dołączonej dokumentacji, lub udzielenia dowolnej stronie wolnej od tantiem licencji na własność intelektualną. 

 2. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy Użytkownik traci prawa do wykorzystania Aplikacji Mobilnej na swoich urządzeniach i zobowiązany jest nieodwracalnie usunąć wszystkie posiadane jej kopie wraz z dokumentacją. 

 3. Usługodawca może według własnego uznania dokonać uaktualnienia Aplikacji Mobilnej poprzez udostępnienie go w witrynie internetowej bądź za pomocą innych środków lub metod. Takie uaktualnienia mogą być udostępniane zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu lub wydanie takich uaktualnień użytkownikowi może wymagać akceptacji przez użytkownika innego regulaminu. Zalecane jest regularne sprawdzanie, czy są dostępne jakieś aktualizacje lub uaktualnienia, a w przypadku obowiązkowych aktualizacji niezwłoczne zaktualizowanie Aplikacji Mobilnej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości działania Aplikacji Mobilnej wynikające z korzystania przez Użytkownika nieaktualnej wersji Aplikacji Mobilnej. 

 4. Użytkownik nie może, bezpośrednio ani pośrednio, eksportować ani reeksportować oprogramowania do jakiegokolwiek państwa, w stosunku do którego regulacje obowiązujące w UE lub jakimkolwiek państwie członkowskim UE wymagają pozwolenia na eksport lub innego zezwolenia państwowego, chyba że odpowiednie pozwolenie na eksport lub zatwierdzenie uzyskano wcześniej. Pobranie lub zainstalowanie Aplikacji mobilnej jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przestrzeganie tego postanowienia dotyczącego eksportu. 

§ 9. PRAWA AUTORSKIE 

 1. Usługodawca i jego licencjodawcy zachowują wszelkie prawa, tytuły oraz udziały w stosunku do Aplikacji Mobilnej, w tym wszystkie patenty, prawa autorskie, tajemnice handlowe i inne wynikające z niego prawa własności intelektualnej. 

 2. Wszelkie materiały udostępniane w Aplikacji Mobilnej, a w szczególności: tekst, grafika, chronione są prawem autorskim Usługodawcy, jego podwykonawców oraz prawami autorskimi producentów innych osób trzecich. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek Usług oferowanych przez Usługodawcę, Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści lub materiałów. 

 3. Wszelkie nazwy własne, zastrzeżone znaki towarowe i handlowe należące do podmiotów trzecich są używane przez Usługodawcę wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych. 

 4. Wszelka treść i materiały prezentowane w Aplikacji mobilnej udostępniane są wyłącznie do użytku osobistego. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych. Zabronione jest również wykorzystanie jakichkolwiek elementów tekstowych, graficznych, audiowizualnych lub muzycznych, jak również elementów kodu Aplikacji mobilnej w celu tworzenia dzieł pochodnych w celach innych, niż dozwolony użytek osobisty. Zabronione jest kopiowanie, reprodukcja lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, w tym tekstów, grafik. 

 5. W przypadku, gdy Użytkownik pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane w serwisie, prosimy o kontakt na adres e-mail: support@appartme.pl

 6. Jeśli Użytkownik prześle komentarz, sugestię lub jakikolwiek inny materiał („Opinia”) do Usługodawcy w odniesieniu do Usług lub Aplikacji mobilnej (z wyjątkiem wszelkich treści zabronionych), niniejszym przenosi wszelkie prawa własności do takich Opinii na Usługodawca i oświadcza, że Usługodawca będzie uprawniony do używania wszelkich takich Opinii w dowolny sposób bez ograniczeń i bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Użytkownika odnośnie do poufności, autorstwa lub wynagrodzenia, lub zgodzi się udzielić Usługodawcy licencji na używanie takich Opinii bez jakichkolwiek ograniczeń w takim zakresie, w jakim powyższe byłoby nieskuteczne. Użytkownik wyraża również zgodę na zrzeczenie się swoich praw osobistych do takich Opinii. 

§ 10. GWARANCJE 

 1. Usługodawca, jego podmioty powiązane i licencjodawcy dostarczają Aplikację mobilną i dokumentację użytkownika w stanie „takim, jaki jest” oraz nie gwarantują, że oprogramowanie będzie działać bez błędów lub nieprzerwanie, lub w inny sposób spełni oczekiwania Użytkownika. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wybór oprogramowania w celu osiągnięcia żądanych przez siebie rezultatów oraz instalację, używanie i rezultaty uzyskane w związku z korzystaniem z Aplikacji mobilnej. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Usługodawca, jego podmioty powiązane i licencjodawcy nie udzielają żadnych gwarancji ani nie zapewniają spełnienia jakichkolwiek warunków, wyraźnych czy dorozumianych, w tym między innymi dorozumianej gwarancji odnośnie do przydatności handlowej, przydatności do określonych celów oraz dokładności lub kompletności wyników w odniesieniu do Aplikacji mobilnej i dołączonych materiałów. 

 2. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Usługodawca nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem z Aplikacji mobilnej lub dokumentacji użytkownika. W żadnym przypadku nie poniesie odpowiedzialności w wysokości przekraczającej kwotę opłat zapłaconą przez Użytkownika w związku z oprogramowaniem. Jeśli jakiekolwiek ograniczenie odszkodowań, szkód lub odpowiedzialności jest zabronione przez prawo, Usługodawca będzie uprawniony do zastosowania maksymalnych ograniczeń odpowiedzialności dozwolonych przez prawo. 

Rozdział IV – Konsumenckie prawo odstąpienia i reklamacje 

§ 11. KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Konsument może odstąpić od Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub przez formularz odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Formularz odstąpienia od Umowy oraz pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy będą udostępniane Konsumentowi na stronie appartme.pl. 

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak możliwość zapoznania się z jego treścią. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można w szczególności wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: support@appartme.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt 1 Regulaminu. 

 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony sobie wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument zobowiązany jest usunąć wszystkie posiadane kopie Aplikacji mobilnej. 

§ 12. REKLAMACJE 

 1. Reklamacja powinna zostać złożona przez Użytkownika elektronicznie na adres e-mail: support@appartme.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt 1 Regulaminu. 

 2. Zamawiający jest zobowiązany zapoznać się oraz przestrzegać zapisów zawartych w instrukcjach Systemu lub Urządzeń Kompatybilnych.

 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać następujące dane: 

 1. imię i nazwisko / firmę Użytkownika, 

 2. adres e-mail, 

 3. nazwę i model i system operacyjny Urządzenia Mobilnego, na którym wystąpił problem,

 4. podanie powodów złożenia Reklamacji. 

 1. Użytkownik może skorzystać z przykładowego protokołu reklamacyjnego, udostępnionego na stronie internetowej appartme.pl.

 2. Usługodawca rozpatrzy każdą reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po otrzymaniu reklamacji. 

Rozdział V – Sposoby pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń § 13. 

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji mobilnej i świadczonych Usług drogą elektroniczną mogą być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres support@appartme.pl. Usługodawca zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości. 

 2. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dane konieczne do identyfikacji Użytkownika, w tym opcjonalnie jego adres. 

 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację oraz powiadomi Użytkownika o jej rozstrzygnięciu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas tworzenia konta lub pocztą na adres podany w reklamacji. 

 4. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 5. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

§ 14. SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 2. Konsument ma następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawca, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów; 

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1930), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214); 

 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1930), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawca. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

Rozdział VI – Postanowienia końcowe 

§ 15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Mając na uwadze artykuł 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli tzw. RODO przekazujemy informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w Aplikacji mobilnej.

 2. Jeżeli Użytkownik tworzy Konto, wiąże się to z przetwarzaniem jego danych osobowych. 

 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji mobilnej  jest S-LABS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Krakowie, ul. Dworska 1a/1u ,  30-314 Kraków, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana pod numerem KRS: 0000568209, numer NIP: 9452185706, numer REGON: 362085817.

 4. Usługodawca, będący Administratorem danych osobowych, szanuje prawo do prywatności swoich Użytkowników, a także respektuje prawo ochrony ich danych osobowych. Wszelkie dane osobowe dostarczane przez Użytkowników są wykorzystywane w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy poprzez świadczenie  usług opisanych w Rozdziale II niniejszego Regulaminu.

 6. Przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się w takim przypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 7. Podanie danych jest dobrowolne; bez podania danych Użytkownika nie będzie jednak możliwe zawarcie umowy i korzystanie z Aplikacji mobilnej. 

 8. Administrator może udostępnić dane osobowe odbiorcom, którzy przetwarzają dane w imieniu Administratora lub przetwarzają dane osobowe jako odrębni, niezależni administratorzy. W przypadku gdy Użytkownik skorzystał z funkcji utworzenia Konta Powiązanego jego dane osobowe zostaną przekazane określonemu partnerowi Usługodawcy (temu, który współpracuje z Usługodawcą przy zakładaniu Konta Powiązanego, na przykład Tuya Technology Co., Ltd, w przypadku założenia Konta Powiązanego Tuya). Podmioty te będą przetwarzać dane osobowe Użytkownika jako odrębni administratorzy. Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez te podmioty można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów (informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Tuya Technology Co., Ltd można znaleźć pod tym linkiem: https://images.tuyaus.com/app/pAs/tuyaen0930.html).

 9. Administrator udostępnia odbiorcom dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych). 

 10. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu).

 11. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku gdy Użytkownik skorzystał z funkcji utworzenia Konta Powiązanego dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak w takim przypadku dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym będzie przetwarzał partner Usługodawcy (ten, który współpracuje z Usługodawcą przy zakładaniu Konta Powiązanego, na przykład Tuya Technology Co., Ltd, w przypadku założenia Konta Powiązanego Tuya), a nie Usługodawca. 

 12. Okres przechowywania danych osobowych jest ściśle powiązany z celem ich przetwarzania, dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres, który wynika z celu w jakim zostały zebrane. W  celu wykonania umowy – będą przechowywane przez okres w jakim umowa jest realizowana i przez okres potrzebny do przedawnienia roszczeń przedłużony o rok;

 13. Użytkownicy, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przeniesienia danych osobowych;  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 14. W celu wykonania swoich praw Klienci, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Administratorem pisząc na adres support@appartme.pl.

 15. Administrator nie podejmuje wobec Klientów decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Klientów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają. 

 16. Administrator pozyskał dane osobowe Klienta:  bezpośrednio od Klienta; od przedstawiciela Klienta;

§ 16. INFORMACJE KOŃCOWE 

 1. Regulamin Aplikacji mobilnej Appartme obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej appartme.pl oraz w Aplikacji mobillnej. 

 2. Zmiana treści Regulaminu i jego załączników może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie, to może wówczas usunąć swoje Konto. 

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 

 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a innymi Użytkownikami rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. 

 5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Usługodawcą w następujący sposób: 

 1. telefonicznie poprzez nr telefonu: 577 34 22 44, 

 2. elektronicznie poprzez adres e-mail support@appartme.pl

 3. pisemnie na adres: ul. Dworska 1A/1U, 30-314 Kraków. 

 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej appartme.pl oraz w Aplikacji mobilnej. 

 2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona, pozyskana i odtworzona poprzez wydrukowanie lub zapisanie na odpowiednim nośniku danych.