Polityka zwrotów i reklamacji

Zwrot

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 od dnia dostarczenia przedmiotu Zamówienia Konsumentowi, bez podania przyczyny odstąpienia.

2. Konsument  może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy dotyczące danego Towaru za pomocą formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu, za  pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@appartme.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy. 

3. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie po złożeniu Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia. 

4. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Bezpośrednie koszty zwrotu i demontażu Systemu i urządzeń Appartme+ ponosi Konsument. Konsument powinien przesłać zwracany Towar na adres oznaczony w formularzu zwrotu. 

6. Zwracany towar nie może być uszkodzony i musi być zapakowany w oryginalne opakowanie.

7. Jeśli zakupiony towar lub towary stanowią element zestawu, aby zwrot mógł zostać prawidłowo rozpatrzony należy zwrócić wszystkie elementy z zestawu. Częściowe elementy zestawu nie podlegają zwrotowi. 

8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania Towaru nie podlega zwrotowi. 

9. Prawo do rabatów z prowadzonych kampanii po zwróceniu towaru objętego specjalnymi warunkami będzie opisane w regulaminie każdej z prowadzonej kampanii osobno. 

 

Reklamacja Towaru

1. Klient ma prawo do reklamacji Towaru lub Towarów wchodzących w skład Zamówienia.

2. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych zakupionego towaru lub niezgodności towaru z towarem zamówionym, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

3. Klient dokonuje reklamacji, wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące danego Towaru za pośrednictwem formularza kontaktowego/ reklamacji zamieszczonego na stronie sklepu internetowego.

4. Klient powinien wyraźnie wskazać w formularzu czy chce skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, braku zgodności Towaru z umową lub reklamacji z tytułu gwarancji. Do uprawnień Klienta z tytułu rękojmi, braku zgodności Towaru z umową lub gwarancji zastosowanie znajdują  przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. W przypadku roszczenia z tytułu gwarancji, zastosowanie znajdą postanowienia dotyczące gwarancji, o których mowa w 6 niniejszego Regulaminu.

6. Sklep zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji do 5 dni od daty jej złożenia. Sklep zobowiązany jest rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Wszelkie informacje dot. postępowania reklamacyjnego Sprzedawca będzie przekazywał Konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres z którego przesłano reklamację.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klienta, Sprzedający pokrywa koszty zwrotu wadliwego Towaru oraz koszty dostarczenia Towaru zgodnego z umową do Klienta, koszty te będą równe najtańszej opcji dostarczenia towaru w ofercie Sprzedającego. W przypadku oczywistej bezzasadności roszczenia Klienta, może on ponieść koszty zwrotu reklamowanego Towaru. oraz jego ponownego dostarczenia po rozpatrzeniu reklamacji przez Sprzedającego. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsumentowi zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności. Zwrot nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca zaakceptuje reklamacje. Zwrot środków zostanie wykonany w ten sam sposób w jakim przebiega płatność.